İNSAN KAYNAKLARI

ÇALIŞAN HAKLARI VE İŞ ETİĞİ

Uluslararası kurallarla belirlenmiş temel insan haklarına uymak ve bu kuralların korunmasını desteklemek Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ilkelerinin başında gelmektedir. Çalışanlarının; ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel ve kusurlar gibi farklılıklarına saygı gösteren ve her türlü ayrımcılığın karşısında olan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, işveren taahhütlerinin bir parçası olarak çalışanlarının kariyerlerini kökenlerine ve inançlarına göre değil, performanslarına göre değerlendirir. Bu ana prensip ışığında her çalışan, fırsat eşitliğinden yararlanır. Bireyin saygınlığını, mahremiyetini, özlük haklarını koruyan ve kollayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin tüm çalışanları da kurumuyla aynı refleksi gösterir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’de hiç kimse görev tanımının kapsamı dışında kalan konularda iradesi dışında çalışmaya zorlanmaz.

Çalışan ve kurum arasındaki mahremiyet ilişkisi her şirketin en açık anayasasını oluşturur. Buna göre çalışanların kişisel bilgileri, yetkili personel tarafından sadece işle ilgili olarak kullanılabilir. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ bünyesinde çalışan herkes, kişisel bilgilerinin gizlilik ilkeleri çerçevesinde kurum içinde kalacağından ve yönetici onayı olmadan şirket içinden veya dışından kimseyle paylaşılmayacağından emindir. Ayrıca çalışanlar da tescil edilmiş uygulamalar, şirket isimleri, veri tabanında bulunan bilgiler dâhil tüm teknik bilgilerin gizliliğine tartışmasız riayet eder.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları, şirket içinden ve dışından, iş ve işlemler üzerinde etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara, alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talep ve kabul edemez, ağırlamalarda bulunamaz.

Hiçbir çalışanın, Şirketin saygınlığı veya itibarını etkileyecek kişisel bağlantıları ve/veya borç ilişkileri bulunmamalıdır. Yönetimin onayı olmadan, sivil toplum kuruluşları da dâhil olmak üzere başka kurumların yönetim kurullarında yer alınmamalıdır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’de hiçbir çalışan başka bir iş yapamaz, farklı bir tüzel kişilik adına iş ilişkisinde bulunamaz.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ daha önce değinildiği gibi temel insan haklarına saygılıdır. Bünyesinde yer alan her çalışanın da bir vatandaş olarak toplumsal hareketlere destek verme isteğini anlayışla kabul eder. Ancak çalışanlar, bu tür politik faaliyetlerinde Şirket adına ahlaki ya da maddi hiçbir taahhütte bulunamazlar. Ayrıca her çalışan, bir hükümet kuruluşu veya kamu kurumunun, Şirketi etkileyebilecek herhangi bir kararında rol almaktan kaçınmalıdır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ çalışanlarının farklı görüşlerde olmasını destekler. Ancak bu, çalışanlara Şirket adına politik veya kişisel fikirlerini medya ile paylaşma hakkı tanımaz.

Sözleşmelerde olması gereken tarafların iradelerindeki eşitlik, işçi-işveren ilişkisinde toplu iş sözleşmeleri sayesinde yakalanabilmektedir ve bu sayede ekonomik açıdan işverene bağımlı olan işçi kendi taleplerini özgürce sözleşmenin karşı tarafındaki işverenine iletebilmektedir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’de düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi ve hizmet verimliliği ile kalitesini artırmak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini düzenlemek ve dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi akdedilmiştir.

Toplu iş sözleşmesinde; günlük ve haftalık iş süresi ile vardiyalı çalışmanın esasları, haftalık çalışma ve dinlenme günleri, günlük çalışma süresinden sayılacak zamanlar, vardiyalı çalışmanın düzenlenmesi, fazla çalışma süresi, iş ve işyeri değişikliği, ücretler, ücret zammı ve uygulama, ek ödeme ve sosyal yardımlar, izinler, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, disiplin hükümleri gibi düzenlemelere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.