KVKK

TALEP / ŞİKAYET / TÜKETİCİ TARAFI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 • Kişisel verilerin korunması Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.
 • İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.osmangaziedas.com.tr/CMSFiles/file/kvk-politikasi.pdf yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.
 • A. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 • Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:
 • 1) Abonelik süreci kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi:

  Kişisel Veri

  İşlenme Amacı

  Hukuki Sebebi

  · Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi, TCKN Bilgisi)

  · İletişim Bilgisi

  (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)

  · Finansal Bilgi (kredi kartı veya banka kartı bilgileri)

  · Müşteri İşlem Bilgisi(abonelik bilgisi, kurulum/montaj bilgisi, garanti bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)

  (i) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve/veya iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

  (ii) Ürün ve hizmetlerimize yönelik abone kayıtlarının oluşturulması ve iptalinin yürütülmesi,

  ü Kişisel verileriniz Şirketimiz ürün veya hizmetlerine ilişkin gerçekleştirmiş olduğunuz abonelik sözleşmesi uyarınca gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile

  ü Abonelik sonrası kurulum, garanti, bakım veya onarım gibi hizmetlerinin sunulması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ise hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında yapılmaktadır.

  2) Müşteri ilişkileri yönetimi ile çağrı merkezi hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi:

  Kişisel Veri

  İşlenme Amacı

  Hukuki Sebebi

  · Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)

  · İletişim Bilgisi

  (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)

  · Müşteri İşlem Bilgisi (abonelik bilgisi, kurulum/montaj bilgisi, garanti bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)

  (i) Müşterilerimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,

  (ii) Müşteri talep ve şikâyetlerinin şirket içi raporlamalarının gerçekleştirilmesi ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi

  ü Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetinin sağlanması devamlılığın sağlanması, müşteri kaybının önlenmesi ve yeni müşteri kazanımının önemine binaen Şirketimizin meşru menfaati doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.

 • 3) Şirket hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi :

  Kişisel Veri

  İşlenme Amacı

  Hukuki Sebebi

  · Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)

  · İletişim Bilgisi

  (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)

  · Müşteri İşlem Bilgisi (abonelik bilgisi, kurulum/montaj bilgisi, garanti bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)

  · Görsel ve İşitsel Veri (mağaza kamera kayıtları)

  (i) Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

  (ii) Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması

  (iii) Muhasebe, finans ve denetim süreçlerinin yürütülmesi

  (iv) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

  (v) Abonelik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  ü Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülme şartı (ör. faturada hangi verilerin olması gerektiği Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenmiştir),

  ü Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır),

  ü Kanun 5 inci maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (ör. Herhangi bir hukuki uyuşmazlığa konu olması halinde delil niteliğine haiz olması durumu),

  ü Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ilgili kapsamda değerlendirilmektedir.

 • B. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI
 • Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir;
  • Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz;
  • Çağrı merkezi hizmeti almış olduğumuz tedarikçimiz;
  • Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,
  • İş geliştirme ve projelerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan iş ortağı danışmanlık şirketleri;
  • Müşteri kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet aldığımız tedarikçilerimiz,
  • Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar(EPDK).
 • C. AÇIK RIZANIZIN VARLIĞI HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE PAYLAŞIMI
 • Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,
  • Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.
 • D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
 • Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından e-posta, internet sitesi, posta/kargo, telefon, açık internet kaynakları, çağrı merkezi, muhaberat servisi, genel müdürlük ve bölge müdürlüğü ile güvenlik kamerası kanallarıyla (yöntemleriyle) ve elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanabilmektedir.
 • E. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
 • Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Söz konusu haklara ilişkin talepleriniz, Veri Sahibi tarafından Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No:239/A Odunpazarı / Eskişehir adresine yazılı olarak, osmangaziedas@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@oedas.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
 • KVK BAŞVURU FORMU