İhale Duyuruları | Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ

DUYURULAR

İHALELER

İHALE DUYURULARI

 • 25 Nisan 2018 ZEYİLNAME 2018/YAP-YTR/50 ZEYİLNAMESİ

  ZEYİLNAME 2018/YAP-YTR/50 ZEYİLNAMESİ

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 20 Nisan 2018 Şirketimiz; Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İlleri ve bu illere bağlı ilçe sınırları içinde depolardaki Beton Hurda Malzemelerin Satış İşini açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İlleri ve bu illere bağlı ilçe sınırları içinde depolardaki Beton Hurda Malzemelerin Satış İşini açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a) Adresi:                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
  b) Telefon ve Faks Numarası:                   0 (222) 211 60 00/26074                           0(222) 230 15 53
  c) Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Adresi :  osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  d) İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve                 Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                                               0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi:          Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)Kayıt Numarası:                     2018/HURDA SATIŞ/53
  b) Adı:                                          Beton Hurda Malzeme Satışı İşi
  c) Yapılacağı yer:                       Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu - İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No:7Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç) Tekliflerinin sunulacağı Tarih ve saat                  : 03.05.2018             Perşembe günü Saat 09:00
  d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati               : 03.05.2018             Perşembe günü Saat 10:00                
  e) Açık Artırma Tarihi ve saati                  : 03.05.2018             Perşemebe günü Saat 10:00                   

  3-İhale konusu işin:
  a) Niteliği, Türü:                          : Beton Hurda Malzeme Satışı İşi
  b)  İşe başlama tarihi                : Sözleşme imza tarihinden sonra davet alınca

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.2. Teklif Sahibi, bu şartnamenin eki olan hurda malzeme listesinde belirtilen hurda malzemelere karşılık gelen atık kodlarını gösterir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın’dan alınmış güncel  “ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ”ni sunmakla yükümlüdür.

  5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir. İhale dokümanı kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.

  6-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Evrak kayıt Servisi adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale dokümanında belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

  7-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ü tutarında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 90 (doksan) takvim gününden az olamaz.

  8-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede grup bazında kısmi teklif verilebilir.

  9-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerin de teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
   
  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 16 Nisan 2018 Şirketimiz; Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İlleri sayaçların dışarı alınması ve damga yılı dolan sayaçları değişimi açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İlleri sayaçların dışarı alınması ve damga yılı dolan sayaçları değişimi açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a) Adresi:                                                      İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b) Telefon ve Faks Numarası:                   0 (222) 211 60 00                      0(222) 230 15 53
  c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :                            osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç) İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi:             www.osmangaziedas.com.tr
  d) İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve                 Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                                               0 (222) 211 60 00/26074
  e) Tekliflerin sunulacağı adresi:                                OEDAŞ Genel Müdürlüğü Şair Fuzuli Cd. No: 7 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Evrak Kayıt Servisi

  2-İhalenin:
  a) İhale Kayıt No:                                        2018/YAP-YTR/50
  b) Adı:                                                           Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İlleri Damga yılı dolan sayaçların değişimi, Ulaşılamayan sayaçların güvenli ve kolayca okunabilecek şekilde dışarı alınması İşi
  c) İhalenin Yapılacağı yer:                         Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç) Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat        26.04.2018 Perşembe günü saat: 09:00
  d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:              26.04.2018 Perşembe günü saat: 10:00
  e) Açık EksiltmeTarihi ve saati:                                 26.04.2018 Perşembe günü saat: 10:00

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı:
  •    Sayaçların dışarı alınması
  •    Damga Yılı dolan sayaçların değişimi
  •    Sayaç değişimi yapılırken noktaların adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi.
  b)İşe Başlama: Yer tesliminden itibaren 7 (Yedi) iş günü içinde işe başlayacaktır.
  c)İşin Süresi: 31.12.2018

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı  Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı yada kayıtlı e-posta adresine (kep)gönderilecektir.

  6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatına veya teklif fiyatının yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  9-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir.Tekrar edilen açık usul ihalelerin de teklif sayısı şartı aranmaz.
  - İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
   
  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 16 Nisan 2018 Şirketimiz; SCADA-Tedarik Sürekliliği İzleme Sistemi Faz-2 Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİMŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; SCADA-Tedarik Sürekliliği İzleme Sistemi Faz-2 Yapım  İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi :                                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası :                                   0 (222) 211 60 00                      0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :                             osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi                                                           www.osmangaziedas.com.tr
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve                  Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel                senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                                               0 (222) 211 60 00/26074
  Teknik bilgi irtibat bilgileri :                                        Halil İbrahim URAY Tel: 0 (222) 211 60 00 / 26111 halil.uray@oedas.com.tr
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi:           Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)Kayıt Numarası:                                      2018/YAP-YTR/52
  b)Adı:                                                            SCADA-Tedarik Sürekliliği İzleme Sistemi Faz-2 Yapım İşi
  c)Yapılacağı yer:                                                          Workington, Levent 199, Yan giriş, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İstanbul Telefon: 0 212 444 98 66
  d)Tekliflerin sunulacağı Tarih ve saat:                    27.04.2018 Cuma Günü Saat:09:00
  e)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saat:               27.04.2018 Cuma Günü Saat:10:00
  f)Açık Eksiltme Tarih ve saati:                                   27.04.2018 Cuma Günü Saat:10:00                                          

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği. Türü ve miktarı                        : SCADA-Tedarik Sürekliliği İzleme Sistemi Faz-2 Yapım İşi
  b)Proje yeri;                                                : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gösterilecek yerdir.
  c)İşe Başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
  d)İşin bitim tarihi                                        : 30.11.2018

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir ve 5.000,00-TL(Beş bin Türk Lirası) karşılığı  T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR 7300 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.

  6-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Workinton, Levent 199, Yan giriş, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İstanbul Telefon: 0 212 444 98 66 adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  8-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilemez.

  9-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerin  de teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 16 Nisan 2018 Şirketimiz; Bilgi Teknolojileri Alt Yapı Hizmet Alımı İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Bilgi Teknolojileri Alt Yapı Hizmet Alımı  İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi:                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası:                   0 (222) 211 60 00                            0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :            osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi:               www.osmangaziedas.com.tr            
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve     Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel      senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                              0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi:              Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)İhale Kayıt No:              2018/HİZ-İŞL/51
  b)Adı:                 Bilgi Teknolojileri Alt Yapı Hizmet Alımı İşi
  c)Yapılacağı yer:               Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 26.04.2018 Perşembe günü saat: 13:00
  d)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:     26.04.2018 Perşembe günü saat: 14:00            
  e)Açık Eksiltme Tarihi ve saati:                       26.04.2018 Perşembe günü saat: 14:00                                  

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı: Birim Fiyat Cetvelinde verilmiştir.
  b)İşe Başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarih
  c )İşin Süresi: 12 ay

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir. İhale dokümanı, kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.

  6-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek yada kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.

  7-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilemez.

  8-İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  10-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
   
  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 13 Nisan 2018 Şirketimiz; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Eskişehir, ve Uşak İl İşletme Müdürlüklerinde Malzemeli Yemekhane Hizmeti Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar,  Eskişehir, ve Uşak İl  İşletme Müdürlüklerinde  Malzemeli Yemekhane Hizmeti Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi:                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası:                       0 (222) 211 60 00                            0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :               osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi:               www.osmangaziedas.com.tr            
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve     Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel      senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                              0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi:              Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)İhale Kayıt No:              2018/HİZ-İŞL/49
  b)Adı:                 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar,  Eskişehir, ve Uşak İl  İşletme Müdürlüklerinde  Malzemeli Yemekhane Hizmeti Alım İşi
  c)Yapılacağı yer:               Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 25.04.2018 Çarşamba günü saat: 13:30
  d)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:    25.04.2018 çarşamba günü saat: 14:00            
  e)Açık Eksiltme Tarihi ve saati:                       25.04.2018 Çarşamba günü saat: 14:00                                  

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı: Birim Fiyat Cetvelinde verilmiştir.
  b)İşe Başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarih
  c)İşin Süresi: 12 ay

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir. İhale dokümanı, kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.

  6-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek yada kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.

  7-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilemez.

  8-İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  10-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
   
  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 13 Nisan 2018 Şirketimiz; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlüğü) Sürücüsüz Uzun Dönem (24 Ay) İş Makinesi Kiralama İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlüğü) Sürücüsüz Uzun Dönem (24 Ay) İş Makinesi Kiralama İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi:                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası:                   0 (222) 211 60 00                            0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :            osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi:               www.osmangaziedas.com.tr            
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve     Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel     senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                              0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi:              Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)İhale Kayıt No:   2018/HİZ-İŞL/47
  b)Adı:                    Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlüğü) Sürücüsüz Uzun Dönem (24 Ay) İş Makinesi Kiralama İşi
  c)Yapılacağı yer:    Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 25.04.2018 Çarşamba günü saat: 09:00
  d)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:    25.04.2018 Çarşamba günü saat: 10:00            
  e)Açık Eksiltme Tarihi ve saati:                       25.04.2018 Çarşamba günü saat: 10:00                                  

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı: Birim Fiyat Cetvelinde verilmiştir.
  b)İşe Başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarih
  c)İşin Süresi: 24 ay

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir. İhale dokümanı, kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.

  6-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek yada kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.

  7-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilemez.

  8-İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  10-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
   
  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 13 Nisan 2018 Şirketimiz; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlüğü) Sürücüsüz Uzun Dönem (24 Ay) Binek Ve Arazi Aracı Kiralama İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlüğü) Sürücüsüz Uzun Dönem (24 Ay) Binek Ve Arazi Aracı Kiralama İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi:                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası:                   0 (222) 211 60 00                            0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :               osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi:               www.osmangaziedas.com.tr            
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve     Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel      senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                              0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi:              Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)İhale Kayıt No:              2018/HİZ-İŞL/48
  b)Adı:                 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlüğü) Sürücüsüz Uzun Dönem (24 Ay) Binek Ve Arazi Aracı Kiralama İşi
  c)Yapılacağı yer:               Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 25.04.2018 Çarşamba günü saat: 09:00
  d)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:    25.04.2018 Çarşamba günü saat: 11:00            
  e)Açık EksiltmeTarihi ve saati:                        25.04.2018 Çarşamba günü saat: 11:00                                  

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı: Birim Fiyat Cetvelinde verilmiştir.
  b)İşe Başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarih
  c)İşin Süresi: 24ay

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir. İhale dokümanı, kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.

  6-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek yada kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.

  7-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilemez.

  8-İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  10-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
   
  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 10 Nisan 2018 Şirketimiz; Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya Ve Uşak İl Ambarlarına Geçici Atık Depolama Alanları Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya Ve Uşak İl Ambarlarına Geçici Atık Depolama Alanları  Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi:                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası:                   0 (222) 211 60 00                            0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :            osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi:               www.osmangaziedas.com.tr            
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve     Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel      senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                              0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi:              Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)İhale Kayıt No:                            2018/YAP-YTR/46
  b)Adı:                                                            Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya Ve Uşak İl Ambarlarına Geçici Atık Depolama Alanları Yapım  İşi
  c)Yapılacağı yer:                                           Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 19.04.2018 Perşembe günü saat: 13:30
  d)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:    19.04.2018 Perşembe günü saat: 14:30            
  e)Açık EksiltmeTarihi ve saati:                         19.04.2018 Perşembe günü saat: 14:30                                 

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı: Birim Fiyat Cetvelinde verilmiştir.
  b)İşe Başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
  c)İşin Süresi: 150 gün

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir. İhale dokümanı, kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.

  6-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek yada kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.

  7-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

  8-İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  10-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
   
  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 10 Nisan 2018 Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyacı olan 19 Kalem Aydınlatma Malzemesi Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyacı olan 19 Kalem Aydınlatma Malzemesi  Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi :                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası :                        0 (222) 211 60 00                          0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :                 osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi                                              www.osmangaziedas.com.tr
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve       Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel       senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                                 0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi :   Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve
    Lojistik  Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)İhale Kayıt No:                               2018/MAL-İŞL/45
  b)Adı:                                                19 Kalem Aydınlatma malzemesi alım işi
  c)Yapılacağı yer:                                              Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk                                                            Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 19.04.2018 Perşembe günü saat: 09:00
  d)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:    19.04.2018 Perşembe günü saat: 10:00            
  e)Açık Eksiltme Tarihi ve saati:                       19.04.2018 Perşembe günü saat: 10:00                                   
  f)Malzemenin teslim edileceği yer              :               Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bildireceği il dağıtım listesine
                                                                             göre İl İşletme Müdürlükleri ambarına teslim edilecektir.

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı:                Birim Fiyat cetvelinde verilmiştir.

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5- İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek ya da kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.

  6- Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

  7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  9-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
   
  GENEL MÜDÜRLÜK