İhale Duyuruları | Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ

DUYURULAR

İHALELER

İHALE DUYURULARI

 • 3 Nisan 2018 Şirketimiz; Kütahya İli OEDAS-K-04 Grup AG-YG Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  Şirketimiz; Kütahya İli OEDAS-K-04 Grup AG-YG Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 3 Nisan 2018 Şirketimiz; Afyonkarahisar İli OEDAS-A-07 Grup AG-YG KÖK ENH Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  Şirketimiz; Afyonkarahisar İli OEDAS-A-07 Grup AG-YG KÖK ENH Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 3 Nisan 2018 Şirketimiz; Uşak İli OEDAS-U-01 Grup AG-YG ENH Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  Şirketimiz; Uşak İli OEDAS-U-01 Grup AG-YG ENH Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 3 Nisan 2018 Şirketimiz; Eskişehir İli OEDAS-E-03 Grup AG-YG YERALTI DM ENH Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  Şirketimiz; Eskişehir İli OEDAS-E-03 Grup AG-YG YERALTI DM ENH Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 3 Nisan 2018 Şirketimiz; Bilecik İli OEDAS-B-01 Grup AG-YG KÖK ENH Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  Şirketimiz; Bilecik İli OEDAS-B-01 Grup AG-YG KÖK ENH Elektrik Tesisleri Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 21 Mart 2018 Şirketimiz; Şebeke İşletim Sistemleri Sunucuları Alımı Ve Kurulum İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  Şirketimiz; Şebeke İşletim Sistemleri Sunucuları Alımı Ve Kurulum İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 15 Mart 2018 Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyacı olan 123 Kalem İşletme Malzemesi Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyacı olan 123 Kalem İşletme Malzemesi  Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi :                                                       İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası :                        0 (222) 211 60 00                          0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :                 osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi                                            www.osmangaziedas.com.tr
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve       Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel       senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                                 0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi :   Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik  Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)İhale Kayıt No:                               2018/MAL-İŞL/36
  b)Adı:                                                123 Kalem İşletme malzemesi alım işi
  c)Yapılacağı yer:                                              Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk                                                            Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 26.03.2018 Pazartesi günü saat: 09:00
  d)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:    26.03.2018 Pazartesi günü saat: 10:00            
  e)Açık Eksiltme Tarihi ve saati:                       26.03.2018 Pazartesi günü saat: 10:00                                    
  f)Malzemenin teslim edileceği yer              :               Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bildireceği il dağıtım listesine
                                                                             göre İl İşletme Müdürlükleri ambarına teslim edilecektir.

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı:                Birim Fiyat cetvelinde verilmiştir.

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5- İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek ya da kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.

  6-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

  7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  9-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  - İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 15 Mart 2018 Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyacı olan Yazlık İş Kıyafeti, Ayakkabısı Ve Ark Kıyafet Takımı Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyacı olan Yazlık İş Kıyafeti, Ayakkabısı Ve Ark Kıyafet Takımı  Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi:                                                                         İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası:                                     0 (222) 211 60 00                      0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :                             osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi:              www.osmangaziedas.com.tr                
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve                  Şenay  BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
  ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel                   senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri:                                                               0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi:            Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a İhale Kayıt No:                                        2018/MAL-İŞL/38
  b)Adı:                                                            Yazlık İş Kıyafeti, Ayakkabısı Ve Ark Kıyafet Takımı  Alım İşi
  c)Yapılacağı yer:                                         Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat:          27.03.2018 Salı günü Saat: 09:00
  d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati:               27.03.2018 Salı günü Saat: 10:00          
  e) Açık EksiltmeTarihi ve saati:                                  27.03.2018 Salı günü Saat: 10:00                                                   
  f) Malzemenin teslim edileceği yer :                 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bildireceği il dağıtım listesine
                                                                                           göre İl İşletme Müdürlükleri ambarına teslim edilecektir.

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı                         Birim Fiyat Teklif cetvelinde verilmiştir.

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5- İhaleye katılan firmalar kesinlikle ürünlere ait numuneleri getireceklerdir. Numune getirmeyen firmaların ihale teklifleri dikkate alınmayacaktır.

  6-Verilen numunenin teknik şartnamede yazan değerleri sağladığını gösteren test raporları teklifle beraber verilecektir. Test raporu verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  7-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73  00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek ya da kayıtlı e-posta adresine (kep)gönderilecektir.

  8-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

  9-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  11-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 14 Mart 2018 Zeyilname 2018/Hurda Satış/35 Zeyilnamesi

  OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

  ZEYİLNAME

  İKN: 2018/HURDA-SATIŞ/35

  Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. “İhtiyaç Dışı, İhtiyaç Fazlası ve Hurda Malzeme Satışı İşi” İhale Dokümanında bulunan;
   
  1-OEDAŞ Hurda Satış Teknik Şartnamesi’nin 1. Maddesinde ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan Atık kodları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Elektrik Dağıtım Şirketlerinden kaynaklanan atıkların tanımlanması kapsamında; atık kodlarında aşağıdaki şekilde güncelleme yapılmıştır.
   
  Parafudr 16 02 15*
  Gazlı Hücre 16 02 11*
  Gazlı Kesici 16 02 11*’dir.

  Değiştirilen OEDAŞ Hurda Satış Teknik Şartnamesi ve Birim Fiyat teklif cetvelinin revize edilmiş hali web sitemizde yayınlanmıştır.

  GENEL MÜDÜRLÜK

 • 13 Mart 2018 Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyacı olan 31 Kalem İş Güvenliği MalzemesiAlım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.

  1-Şirketin:
  a)Adresi: İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  b)Telefon ve Faks Numarası: 0 (222) 211 60 00 0(222) 230 15 53
  c)Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
  ç)İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi: www.osmangaziedas.com.tr
  d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve Şenay BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel senay.barin@oedas.com.tr
  irtibat bilgileri: 0 (222) 211 60 00/26074
  e)İhale dokümanının görülebileceği adresi: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  2-İhalenin:
  a)İhale Kayıt No: 2018/MAL-İŞL/37
  b)Adı: 31 Kalem İş Güvenliği MalzemesiAlım İşi
  c)Yapılacağı yer: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat AtatürkToplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
  ç)Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat: 26.03.2018Pazartesi günü Saat: 13:00
  d)İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati: 26.03.2018 Pazartesi günü Saat: 14:00
  e)Açık EksiltmeTarihi ve saati: 26.03.2018 Pazartesi günü Saat: 14:00 e) Malzemenin teslim edileceği yer : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bildireceği il dağıtım listesine göre İl İşletme Müdürlükleri ambarına teslim edilecektir.

  3-İhale konusu işin:
  a)Niteliği, türü ve miktarı: Birim Fiyat Cetvelinde verilmiştir.

  4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  5. Bütün malzemeler için Teklif ile beraber teknik şartnamelerine uygun birer adet numune verilecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır

  6-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73 00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek yada kayıtlı e-posta adresine (kep)gönderilecektir.

  7-Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

  8-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.

  9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  10-Diğer hususlar:
  -Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir.Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
  -İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
  -Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

  GENEL MÜDÜRLÜK